top of page

Soukupovi: Významní muži česko-skotské historie očima dcery a sestry Alenky Soukupové

Text je přeložen s EN originálu

překlad: Jana Anderson

Lumír Soukup


Můj otec, Lumír Soukup, se narodil v listopadu 1915 v Mělníku. Vystudoval teologii na Karlově univerzitě v Praze a v roce 1937 se stal farářem českobratrské církve. V témže roce vstoupil do československých interbrigadistů, kteří bojovali proti generálu Francovi během španělské občanské války.


V roce 1938 odešel do Edinburghu, kde pokračoval ve studiích na fakultě teologie v budově zvané New College na Univerzitě v Edinburghu. Následoval tak české studenty, kteří v 19. století dali přednost studiu na jedné z hlavních skotských univerzit před studiem v Německu.


V roce 1939 po Mnichovské dohodě dostal příležitost zůstat ještě jeden rok a dostudovat tak doktorský titul. Jeho disertační práce se týkala života a díla TGM s důrazem na jeho filozofické a náboženské smýšlení. V létě toho roku se můj otec dozvěděl o nabídce letní práce na obnovení opatství Iona a zároveň práce varhaníka a vedoucího sboru v občanském sdružení Iona. Během toho léta se seznámil s mojí matkou Catrionou, jejíž rodina jezdila na Ionu každý rok na dovolenou.Po létě stráveném na Ioně se vrátil do Edinburghu a poté, co byl shledán neschopným vojenské služby, cestoval po celém Skotsku a přednášel o Československu, aby mobilizoval veřejné mínění na podporu vojenského úsilí.


Po dokončení své disertační práce měl více času a následoval vzor skotsko-norského domu, kde se konaly slavnostní večery umožňující setkávání cizinců. Díky výdělku z přednášek si mohl dovolit zaplatit pronájem velkého zařízeného domu na Lauder Road s 35 lůžky. Patřil tehdy skotské církvi a byl prázdný, protože děti – synové a dcery misionářů, se po vypuknutí války nemohly vrátit zpátky do Británie. O rok později získal placenou práci představitele čs. vlády ve Skotsku a 5. listopadu 1941 byl dům slavnostně otevřel doktorem Beneš jakožto Skotsko-československý dům (více o domě píšeme zde).


V roce 1945 se můj otec stal osobním tajemníkem velvyslance Lobkowicze v Londýně a v roce 1946 se oba moji rodiče přestěhovali do Prahy, protože byl povolán jako hlavní osobní tajemník Jana Masaryka. Po Masarykově smrti v roce 1948 moje matka odletěla poslednim letadlem z Prahy a můj otec odešel z Československa pěšky přes Evropu, kde byl šest měsíců držen v německém vysídlovacím táboře, než se mohl vrátit zpátky do Skotska.


Lumír Soukup (vpravo nahoře), Jan Masaryk (vpravo dole). Zdroj: Alenka Soukupová

Když se narodila jejich první dcera Iona (1948-1966), přestěhovali se do Glasgow. Zde můj otec otevřel obor češtiny a slovenštiny na Glasgowské univerzitě, kde pracoval až do svého odchodu do důchodu v roce 1980. Moji rodiče měli ještě další tři děti: Vladimíra Alana (1954-1986), Lumíra Davida (1956-2006) a mě, Alenku (1960-). V roce 1965 si rodiče koupili dům v jižní Francii, kam jsme jako rodina jezdili každý rok o letních prázdninách. Když otec odešel do důchodu, přestěhovali se tam na stalo. Pár let po pádu Berlínské zdi se v roce 1991, poprvé od roku 1948, rodiče podívali znovu do Československa. Můj otec se tam seznámil s prezidentem Václavem Havlem a stal se jedním z jeho poradců. O rok později můj otec zemřel.Lumír Soukup ml.


Můj bratr Lumír David Soukup se narodil v Glasgow v prosinci 1956.Po ukončení střední školy nastoupil na Glasgow School of Art, kde vystudoval malbu a multimédia. Pak se přestěhoval do Edinburghu, kde studoval krajinářskou architekturu na Edinburské univerzitě. Po studiích se podílel na různých projektech a jedním z nich byla i práce na výstavbě objektu skotského parlamentu. Za svou práci získal několik ocenění. Jeden z jeho návrhů byl vybrán pro mezinárodní festival v Chaumont sur Loire. V letech 1997-1998 pracoval na projektu Bathgate Face (Tvář Bathgate), jednom z největších tehdy známých kolektivních portrétů, neboť jeho rysy vznikly spojením obličejových měr 1216 místních obyvatel. Materiálem na vytvoření tohoto objektu byla hromada suti po bývalé továrně na výrobu automobilů Leyland, která zde dříve stála. Můj bratr Lumír David zemřel v roce 2006.


Lumír David Soukup na Bathgate Face. Zdroj: Alenka Soukupová


The Bathgate Face - zdroj: Neil Macleod, Google

The Bathgate Face - zdroj: Neil Macleod, Google

 

EN original


My brother and father

Alenka SoukupLumir Soukup was born in Melnik in November 1915.He went to Charles University in Prague to study theology and became a Czech Brethren minister in 1937.The same year he joined the International Brigade to fight against Franco in the Spanish civil war.

In 1938 he went to Edinburgh to continue his studies at New College following Czech students in the 19th century who had come to Scotland rather than Germany to study in the theology faculties in the four major Scottish Universities.


In 1939 after Munich he was offered the possibility to stay an extra year to continue his studies with a Ph.d at the end. His thesis was on TGM his life and work, with emphasis on his philosophical and religious thinking. In the summer of that year he heard that there was work offered by the Iona Community to rebuild Iona Abbey and be the organist and lead the choir. It was there that he met Catriona my mother, who was in Iona ,as she was every year with her family on holiday.


After the summer spent in Iona he returned to Edinburgh and having been found unfit for military service he travelled all over Scotland speaking about Czechoslovakia to mobilise public opinion to support the war effort. After finishing his thesis he had more time. Following on from the Scottish Norwegian house where formal evenings took place allowing foreigners to meet.


With his earings from giving speeches he was able to rent a big furnished house with 35 beds on Lauder Road. It belonged to the Church of Scotland and was empty because the children, sons and daughters of missionaries, had not been able to return to Britain once war had broken out. After one year he received a salary as the official representative of the Cz. government in Scotland. The Scottish- Czechoslovak House was formally opened by Dr. Benes on the 5th November 1941.


In 1945 he became the private secretary to Ambassador Lobkowicz in London and in 1946 my parents moved to Prague as he had been recalled to be the Principal Private Secretary to Jan Masaryk.

In 1948 my mother took the last plane out of Prague and my father after the death of Jan Masaryk left CZ crossing Europe on foot and was held for 6 months in a German displacement camp before managing to make it back to Scotland.


Their daughter Iona (1948-1966) was born and they moved to Glasgow where he opened the Czech Slovak department at Glasgow University, a post he held until his retirement in 1980.My parents had three more children Vladimir Alan (1954-1986) Lumir David (1956-2006) and Alenka (1960-) My parents bought a house in 1965 in the south of France to which, as a family , we went there every year during the summer holidays. They moved there definitely after his retirement and in 1991, after the fall of the Berlin Wall, went back to the then Czechoslovakia for the first time since 1948.He met and became one of President Havel’s advisors. He died a year later.


Lumir David Soukup was born in Glasgow in December 1956.After secondary school went to the Glasgow School of Art where he studied painting and multimedia. He then moved to Edinburgh to study Landscape Architecture at Edinburgh University. He then worked on various projects one of which was the Scottish Parliament. He obtained several prizes for his work. One of his designs was selected for the Chaumont sur Loire international festival. In 1997-1998 he worked on the Bathgate Face, one of the largest collective portraits known at that time, as its features were the result of combining the facial measurements of 1,216 local people. He used the rubble from the Leyland car factory plant that had previously been there. He died in 2006.

Comments


bottom of page