top of page

České stopy ve Skotsku

Odhalili jsme tuto desku jako připomínku dobrých vztahů mezi Skotskem a Českou republikou a zároveň jako památník československým vojákům, kteří bojovali za naši svobodu ve druhé světové válce. Právě tento dům v této zemi se stal jejich druhým domovem.Pamětní deska byla odhalena na bývalém Skotsko-československém domě v Edinburghu honorární konzulkou Veronikou Macleod a paní Alenkou Soukup, dcerou manželů Soukupových, zakladatelů původního domu z roku 1940, třebaže dům byl oficiálně otevřen prezidentem Benešem až v roce 1941.

Současní majitelé domu na adrese 34 Lauder Road, Fiona a John Doddsovi, sami navrhli instalaci pamětní desky, která by připomínala společnou historii a přátelské vztahy mezi našimi zeměmi. Sponzorem plakety, která zdobí průčelí domu, je pan Denham Mather.


1, 3 - The Scottish-Czechoslovak House a účastníci akce, 2 - majitelé domu Fiona and John Dodds, 4 - Veronika Macleod a Eduard Stehlík (HK Edinburgh)


Slavnostnímu aktu byli kromě nynějších majitelů domu přítomni také historik Eduard Stehlík a další hosté, například paní Olga Franks, která zastupovala Skotský, český a slovenský fond, charitativní organizaci, která od počátku milénia pořádala krajanské akce. Z jejich výtěžků podporovala studenty z Česka a Slovenska, aby zde mohli studovat na letních kurzech Edinburské university. Je téměř neuvěřitelné, že šedesát let od otevření Skotsko-československého domu se jen o několik ulic dále konaly zahradní slavnosti pro naše krajany. Dalším hostem byla jedna z ředitelek České školy v Edinburghu paní Radka Petersen, která spolu s Veronikou Macleod převzala z rukou Alenky Soukup bustu prvního československého prezidenta. Tento dar je poděkováním paní konzulce za výzkum historie skotsko-československých vztahů a za její snahy o jejich obnovení. Přítomní hosté se tak dozvěděli o pohnuté historii tohoto uměleckého díla. Busta, která byla majetkem Jana Masaryka, se po mnoha desítkách let vrátila zpět do Skotska a nyní je ve vlastnictví školy.


Paní Macleod seznámila přítomné s některými zajímavostmi svého několikaletého výzkumu, například o vztahu T. G. M. a jeho potomků ke Skotsku.


Přednáška E. Stehlika

Doktor Stehlík je autorem výstavy České stopy ve Skotsku, kterou přivezl a v prostorách honorárního konzulátu představil veřejnosti. Při této příležitosti promluvil o událostech druhé světové války a vazbách mezi tehdejším Československem a Skotskem. Nejdůležitějším počinem této doby byla operace Anthropoid, jejíž účastníci Kubiš a Gabčík měli Skotsko-československý dům navštívit před svým výcvikem SOE v Arisaigu.


Tyto akce v Edinburghu podporují fundraising spojený s probíhající renovací a zamýšleným rozšířením Památníku československým parašutistům v Arisaigu. Projekt realizují pánové E. Stehlík a M. Matějíček za podpory P. Millara a V. Macleod a dalších.


České stopy ve Skotsku

Další akcí konzulátu a České školy bylo představení výstavy České stopy ve Skotsku široké krajanské veřejnosti a workshop knižních skládaček pro děti, který připravila slečna Tereza Antošová. Rodiče si tak mohli mezitím přečíst panely s výstavou.


Tato společná akce je jedním z mnoha počinů, kterými se škola snaží již pátým rokem rozvíjet odkaz svých předchůdců a zprostředkovávat českou kulturu krajanské společnosti.


1 - propojení T.G.Masaryka se Skotskem, 2 - E. Stehlik, P. Millar, V. Macleod,. M. Matejicek, 3 - student Ben Zour predal vytisk clanku ze Scotsmana 1941, 4 - návštěvnícivčechny fotografie jsou dodány od Veronika Macleod 

in English


CZECH FOOTPRINTS IN SCOTLAND


We unveiled this plaque to be a reminder of good relations between Scotland and

The Czech Republic and as a memorial to the Czechoslovak soldiers who fought for our freedom in the 2nd world war and this house was their home from home and Scotland was their second home.


A blue plaque was unveiled at the former Scottish-Czechoslovak house by Honorary Consul Veronika Macleod and Ms Alenka Soukup, daughter of Dr and Mrs Soukup, who founded the house in 1940, which was officially opened by President Beneš in 1941.


In attendance were also the Dodds, the present owners of the house at 34 Lauder Road. Fiona and John Dodds, had suggested that a blue plaque would commemorate the good relations between our countries and our shared history. They have visited the Czech Republic on many occasions without knowing about these connections. The blue plaque for the Scottish-Czechoslovak House was sponsored by Mr Denham Mather.


Among the guests present were also historian Eduard Stehlík, and Mrs Olga Franks who represented the former Scottish, Czechoslovak fund, which made supportive efforts for our communities for twenty years, when fundraising for students to come over to study the University summer courses. It is amazing, that sixty years after opening of the Scottish-Czechoslovak House, they held their annual garden parties just a few streets aways. Another guest, second director of the Czech School Scotland CIC Mrs Radka Petersen, received, together with Veronika Macleod, a bust of the first Czechoslovak president. To thank Ms Macleod for her efforts and research of the history of Scottish – Czechoslovak relations, Ms Alenka Soukup had gifted the Czech school a bust of T. G. Masaryk. The bust had been originally owned by Jan Masaryk and now has returned to Scotland after many decades, and will stay in school ownership. Ms Macleod talked to guests about the relationship of T. G. M. and his family to Scotland.

Dr Stehlík, author of the exhibition 'Czech footprints in Scotland', has presented it to the public at the Honorary Consulate. He talked about events around the Second World War and ties between the then Czechoslovakia and Scotland. The best known success of those times was Operation Anthropoid, and soldiers Kubiš and Gabčík also visited the Scottish-Czechoslovak house in Edinburgh before undertaking their SOE training in Arisaig.

Those events in Edinburgh underpinned the fundraising for a recent renovation project for the Arisaig Czechoslovak paratroopers memorial, organised by E. Stehlík, M. Matějíček with the support of P. Millar, V. Macleod and others.


A third event in cooperation with Czech School Scotland and the Consulate introduced the exhibition Czech footprints in Scotland to the wider community. Families attending the exhibition had their children entertained with book origami workshop organised by Tereza Antošová.


The school has managed to carry on the legacy of its predecessors since 2018.

Comentarios


bottom of page