top of page

Podmínky užití webových stránek

Czech School Scotland CIC stanovuje následující podmínky užití obsahu uvedeného na těchto webových stránkách a pravidla pro nahrávání obsahu a dalším zacházením s webovými stránkami. Prosíme, abyste si tyto podmínky před užitím podrobně prostudovali.

Kdo jsme a jak nás kontaktovat

www.skotsko.co.uk jsou webové stránky provozované organizací Czech School Scotland CIC. Naše organizace je registrována ve Skotsku pod číslem organizace SC601654 a má sídlo na adrese 28 Glendevon Place, Edinburgh, EH12 5UL.

Jsme veřejně prospěšnou společností, tzv. Community Interest Company (CIC).

Chcete-li nás kontaktovat, pošlete nám, prosím, e-mail na e-mailovou adresu skotsko@yahoo.com.

Užíváním našich stránek přijímáte tyto podmínky

Užíváním našich webových stránek potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky a souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte, prosím, naše webové stránky.

 

Tyto podmínky čas od času upravujeme. Pokaždé, když chcete použít naše webové stránky, doporučujeme zkontrolovat tento dokument, abyste byli seznámeni s aktuálně platnými pravidly.

 

 

Zakázané užívání

Naše stránky smíte užívat pouze k zákonným účelům. Zakazujeme, aby naše webové stránky byly užívány:

 • jakýmkoli způsobem, který porušuje příslušné místní, národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy;

 • jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek;

 • za účelem jakéhokoli poškození nebo pokusu o ublížení nezletilým;

 • za účelem šikany, urážení, zastrašování nebo ponižování jakékoli osoby;

 • k odesílání, vědomému přijímání, nahrávání, stahování, používání jakéhokoli materiálu, který není v souladu s našimi Obsahovými zásadami (viz níže);

 • k přenášení nebo zajišťování zasílání jakýchkoli nevyžádaných nebo neautorizovaných reklamních nebo propagačních materiálů (spam); a

 • k vědomému a účelovému nahrávání nebo jinému přenášení jakéhokoli materiálu, který obsahuje viry, trojské koně, programy spyware, adware nebo jiné jakkoli škodlivé programy.

Souhlasíte také, že:

 • nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat ani prodávat žádnou část našich webových stránek;

 • se nebudete snažit získat neoprávněný přístup, nebo zasahovat, poškozovat nebo narušovat jakoukoli část našich stránek, jakékoli zařízení nebo síť, na které jsou naše stránky uloženy, jakýkoli software používaný při poskytování našich stránek; nebo jakékoli zařízení nebo síť nebo software vlastněný nebo používaný jakoukoli třetí stranou.

 

 

Interaktivní služby

Čas od času můžeme na našich stránkách poskytovat různé interaktivní služby, včetně:

 • možnosti přidávat komentáře k příspěvkům;

 • diskusních fór; a

 • konverzačních (chatovacích) místností.

Pokud se rozhodnete použít jakoukoli interaktivní službu, ujistěte se prosím, jak daná služba funguje, a zda a jak jsou příspěvky moderovány.

V případě poskytování interaktivních služeb se snažíme vyhodnotit veškerá možná rizika pro uživatele (a zejména pro děti) používající danou interaktivní službu na našich stránkách, a v každém případě se rozhodnout, zda je vhodné její obsah moderovat s ohledem na tato rizika. Nemáme však zákonnou povinnost dohlížet, monitorovat nebo moderovat interaktivní služby poskytované na našich webových stránkách a výslovně vylučujeme naši odpovědnost za jakékoli ztráty, škody anebo újmy vyplývající z použití jakékoli interaktivní služby uživatelem v rozporu s našimi Obsahovými zásadami, bez ohledu na to, zda je služba moderována nebo ne.

 

Použití jakékoli interaktivní služby nezletilou osobou podléhá souhlasu jejího rodiče nebo zákonného zástupce. Doporučujeme rodičům, kteří svým dětem dovolí využívat takovou interaktivní službu, aby s dětmi komunikovali o jejich chování v internetovém prostředí, jelikož nemůžeme zaručit, že naše manuální nebo automatická moderace obsahu bude bezchybná anebo dostatečná. 

 

 

Obsahové zásady

Obsahové zásady se vztahují na obsah veškerých příspěvků a jiného materiálu, kterým přispíváte na naše webové stránky, včetně jakýchkoli interaktivních služeb.

Vyžadujeme dodržování Obsahových zásad jak z hlediska zde výslovně stanovených zásad, tak z hlediska jejich nepsaného širšího účelu. Obsahové zásady se vztahují na každou část jakéhokoli příspěvku, stejně jako na příspěvek jako celek.

 

Czech School Scotland CIC podle svého uvážení určí, zda daný příspěvek porušuje tyto Obsahové zásady.

 

Příspěvky musí:

 • být přesné (pokud uvádějí fakta);

 • vyjadřovat autorův skutečný názor (tam, kde uvádějí názory); a

 • dodržovat právní předpisy platné ve Skotsku a ve všech zemích, ze kterých jsou zveřejněny.

 

Příspěvky nesmí:

 • být hanlivé vůči jakékoli osobě;

 • být obscénní, urážlivé, nenávistné nebo pobuřující;

 • šikanovat, urážet, zastrašovat nebo ponižovat;

 • propagovat sexuálně explicitní materiál;

 • obsahovat materiál o pohlavním zneužívání dětí;

 • podporovat násilí;

 • podporovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku;

 • porušovat autorská práva, práva na databáze nebo práva ochranných známek jakékoli jiné osoby;

 • zdánlivě nebo skutečně klamat jakoukoli osobu;

 • porušovat jakékoli zákonné povinnosti vůči třetím stranám, například smluvní povinnosti nebo povinnost mlčenlivosti a důvěrnosti informací;

 • propagovat jakýkoli nelegální obsah nebo aktivitu;

 • opovrhovat veřejnými soudy;

 • vyhrožovat, obtěžovat, zneužívat nebo zasahovat do soukromí někoho jiného nebo způsobovat mu zbytečnou úzkost;

 • rozrušovat, plašit, nebo uvádět do rozpaků jakoukoli jinou osobu;

 • vydávat se za jakoukoli jinou osobu nebo zkreslovat svou identitu nebo vztah k jakékoli osobě;

 • vytvářet dojem, že daný příspěvek pochází od Czech School Scotland CIC, pokud tomu tak není;

 • podporovat nebo podněcovat jakoukoli stranu ke spáchání jakéhokoli protiprávního nebo trestného činu, jako je např. porušení autorských práv nebo zneužití počítačových sítí;

 • podněcovat teroristické činy a zveřejňovat obsah, který by mohl být veřejností vnímán jako obsah přímo nebo nepřímo podporující nebo podněcující terorismus; a

 • obsahovat jakoukoli reklamu nebo propagovat jakékoli služby nebo webové odkazy na jiné weby, pokud k tomu Czech School Scotland CIC neudělila výslovný souhlas.

 

 

Porušení těchto podmínek

Pokud dospějeme k názoru, že došlo k porušení těchto podmínek, můžeme podniknout kroky, které považujeme za přiměřené, a to včetně:

 • okamžitého dočasného nebo trvalého zrušení vašeho práva používat naše webové stránky;

 • okamžitého dočasného nebo trvalého odstranění jakéhokoli příspěvku nahraného na naše webové stránky;

 • v případě vzniku škody anebo újmy, podniknutí odpovídajících právních kroků proti Vám za účelem získání náhrady všech nákladů na náhradu škody anebo újmy (včetně, ale nikoli výhradně, přiměřených správních a právních nákladů) vyplývající z takového porušení;

 • podniknutí dalších právních kroků proti Vám;

 • sdělení údajů o Vašem porušení orgánům činným v trestním řízení stanovených zákonem, nebo takových, které považujeme za vhodné.

 

Vylučujeme naši odpovědnost za jakákoli opatření, která můžeme podniknout v reakci na porušení těchto podmínek. Úkony, které můžeme podniknout, se neomezují pouze na ty, které jsou popsány výše, avšak můžeme podniknout jakékoli další úkony, které považujeme za přiměřené.

 

 

Řešení sporů

Jste-li spotřebitelem, vezměte prosím na vědomí, že tyto podmínky, jejich předmět a formace se řídí skotským právem. Vy i my souhlasíme s tím, že výlučnou jurisdikci budou mít soudy ve Skotsku kromě toho, že pokud jste rezidentem v Anglii nebo Walesu, můžete zahájit řízení také v Anglii anebo Walesu a pokud máte bydliště v Severním Irsku, můžete zahájit řízení také v Severním Irsku.

Pokud jste podnik, řídí se tyto podmínky, jejich předmět a vznik (a jakékoli mimosmluvní spory nebo nároky) skotským právem. Vy i my souhlasíme s výlučnou jurisdikcí soudů ve Skotsku.

bottom of page